Gói phần mềm điều khiển cho RAID tích hợp Intel® RS3YC

19554
4/11/2019

Giới thiệu

Cung cấp firmware cho Intel® Integrated RAID RS3YC (Integrated RAID Controller on Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CW2SR / S2600CWTSR / S2600CW2S / S2600CWTS).

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 3.3 MB
  • SHA1: 763F7A6AECF3B23FF25917465534FF5E49B3194C

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt chương trình cơ sở cho Intel® RAID RS3YC tích hợp (Bộ điều khiển RAID tích hợp trên Bo mạch Máy chủ Intel S2600CW2SR / S2600CWTSR / S2600CW2S / S2600CWTS)

Thông tin gói hàng
Gói phần mềm:24.21.0-0091 (MR 6.14 Điểm phát hành 4)
Chương trình cơ sở 4.680.01-8446

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã khắc phục, các vấn đề đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Phần mềm có thể chứa phần mềm mã nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.