Gói chương trình cơ sở cho RAID RMSP3LD060 tích hợp của Intel® (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBPBGB24R)

19553
4/1/2022

Giới thiệu

Cung cấp chương trình cơ sở 50.5.2-1326 cho Trimode Intel Integrated RAID RMSP3LD060 (Bộ điều khiển tích hợp trên dòng AHWBPBGB24R cho dòng S2600BP) hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 10.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 4.2 MB
  • SHA1: 12BC37005DC0165CFB876F7D7E0A0D629F466C1E

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt chương trình cơ sở cho RAID RMSP3LD060 tích hợp của Intel (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBPBGB24R cho dòng S2600BP).

Thông tin gói
Gói chương trình cơ sở: 51.16.0-3953 (MR 7.16)
Chương trình cơ sở 5.160.00-3481

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.