Tiện ích AMI* YAFU (Tuy nhiên, một tiện ích nâng cấp chương trình cơ sở khác) 64-bit cho M10JNP2SB

19552
10/26/2020

Giới thiệu

Cung cấp tiện ích AMI* YAFU (Tuy nhiên, một tiện ích khác của Firmware Upgrade Flash) 64 bit cho M10JNP2SB. (6.4)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 1.3 MB
  • SHA1: 9633797D4B6C8D1E2F5125BBE24C15CF212B76F6

Mô tả chi tiết

AMI* YAFU (Yet Another Firmware Upgrade Flash) 64 bit là một công cụ được sử dụng để nhấp nháy BMC. Tiện ích này được sử dụng để nhấp nháy trong cả Môi trường Linux và Windows

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.