trình điều khiển Intel® Serial IO cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

19546
2/13/2020

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Intel® Serial IO điều khiển máy chủ lưu trữ ® Intel® NUC8i7HVK và NUC8i7HNK.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 2.1 MB
  • SHA1: 2568AA8A60E3404A7086F26D342D62B272653938

Mô tả chi tiết

Cài đặt trình điều khiển Intel® Serial IO điều khiển máy chủ lưu trữ ® Intel® NUC8i7HVK và NUC8i7HNK.

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Intel® Serial IO điều khiển máy chủ lưu trữ cho Bộ công ® NUC Intel®. Trình điều khiển Intel Serial IO cần thiết nếu bạn định sử dụng bộ điều khiển máy chủ GPIO.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.