Intel® Memory and Storage Tool CLI (Giao diện dòng lệnh)

19520
5/2/2024

Giới thiệu

Intel® Memory and Storage Tool (Intel® MAS) là một công cụ CLI quản lý ổ đĩa dành cho SSD Intel® Optane™ và các thiết bị Bộ nhớ Intel® Optane™, được hỗ trợ trên Windows*, Linux* và ESXi*.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 8.1 Family*, Windows 8 family*, Windows 11 Family*, Windows 10 Family*, Windows Server 2008 R2 family*, Windows Server 2012 family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
 • Kích thước: 61.2 MB
 • SHA256: 55E23281ED13F6D64DACB37E2E0BCD07D9E52801621A1A2D5E61C3568ECA9482
 • Ubuntu 18.04 LTS*, Ubuntu 20.04 LTS*, CentOS 8.4 (2105)*, CentOS 8.3 (2011)*, CentOS 8.1 (1911)*, CentOS 8 (2004)*, Red Hat Enterprise Linux 8.3*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 8.1*, SUSE Linux Enterprise Server 12*, Red Hat Enterprise Linux 8.2*, Red Hat Enterprise Linux 8.4*, CentOS 8.2 (2004)*, Red Hat Enterprise Linux 8*
 • Kích thước: 99 MB
 • SHA256: 5915631228E135068CC345775643D57C99B2372368FEFB17B41D4CBC1B251BFE
 • VMware*
 • Kích thước: 18 MB
 • SHA256: DF1AA5AA640028225FFCDFE4A1579ACEDAA88C51C9E339FAC34A8243CCCFC162

Mô tả chi tiết

Intel® Memory and Storage Tool (Intel® MAS) là một công cụ quản lý ổ đĩa dành cho SSD Intel® Optane™ và các thiết bị Bộ nhớ Intel® Optane™, được hỗ trợ trên Windows*, Linux* và ESXi*.

Ghi chú:

 • Cập nhật vi chương trình và các tính năng mở rộng được hỗ trợ trên các sản phẩm SSD và Bộ nhớ Intel® Optane™ dựa trên công nghệ Intel® Optane™.
 • Các tệp có chữ ký ESXi có thể được thêm vào để tải xuống vào một ngày sau đó.
 • Bản tải xuống Windows bao gồm phiên bản GUI và CLI của công cụ.

Có gì mới không?

 • Xem Ghi chú Phát hành để biết tất cả các thay đổi trong bản phát hành này.

Bắt đầu

Hướng dẫn khác:

 • Trình điều khiển NVMe trong hộp đi kèm với Windows Server 2008* và Windows Server 2012* không cho phép chuyển lệnh quản trị đến ổ đĩa NVMe. Do đó, Intel® Memory and Storage Tool yêu cầu trình điều khiển Intel® SSD NVMe để hoạt động bình thường.
 • Đối với khách hàng doanh nghiệp muốn sử dụng Intel® Memory and Storage Tool cho mục đích sử dụng nội bộ công ty, hãy tham khảo SoftwareLicenseAgreement_CommercialUse.pdf trong gói zip.
 • Một số sản phẩm Intel® Optane™ đã đạt đến giai đoạn Kết thúc vòng đời (EOL), Cập nhật kết thúc dịch vụ (ESU) và/hoặc Kết thúc hỗ trợ tương tác (EOIS). Các sản phẩm đã cấp ESU không được hỗ trợ bất kỳ chức năng, bảo mật hoặc cập nhật bổ sung nào khác. Tất cả các phiên bản được cung cấp nguyên trạng. Kiểm tra trạng thái mới nhất của các sản phẩm Intel® Optane™ trong Tùy chọn hỗ trợ khách hàng dành cho các mô-đun và ổ đĩa thể rắn Intel® Optane™ đã ngừng sản xuất.
 • Bộ nhớ Intel® Optane™ H10 và H20 với Bộ lưu trữ thể rắn không được hỗ trợ với bất kỳ chức năng, bảo mật hoặc cập nhật bổ sung nào khác. Bộ nhớ Intel® Optane™ H20 với Bộ lưu trữ thể rắn đã biết các vấn đề bảo mật. Tất cả các phiên bản được cung cấp nguyên trạng. Bản cập nhật kết thúc dịch vụ (ESU) đã được ban hành. Xem chi tiết trong Chọn bộ nhớ Intel® Optane™ H10 và H20 với Bộ lưu trữ thể rắn, PCN 119784-00, Ngừng sản phẩm, Kết thúc dịch vụ, Kết thúc vòng đời dịch vụ (EOSL) và Kết thúc hỗ trợ tương tác (EOIS).

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.