Intel® Rapid Storage Technology mềm cài đặt trình điều khiển Intel® Optane™ bộ nhớ mới (Nền tảng thế hệ thứ 10 và 11)

19512
9/28/2021

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*, Windows 11*
 • Kích thước: 14.3 MB
 • SHA1: B96AD473D15F3CEC46B116F1516CE21791D4EE5E
 • Windows 10, 64-bit*, Windows 11*
 • Kích thước: 3.7 MB
 • SHA1: A94E6625ED032A5E380D2B9F6F961EB6C8F5D5EC
 • Windows 10, 64-bit*, Windows 11*
 • Kích thước: 3 MB
 • SHA1: 64BF801B758D1AF696DFDB6647E452622E858630

Mô tả chi tiết

Lưu ý: Intel khuyến nghị người dùng cuối nên sử dụng các bản cập nhật trình điều khiển do nhà sản xuất/nhà cung cấp hệ thống của họ cung cấp hoặc thông qua Cập nhật Windows* để loại bỏ các tác động tiềm ẩn do tải trình điều khiển không tùy chỉnh. Các nhà sản xuất hệ thống thường xuyên tùy chỉnh các trình điều khiển chung của Intel để đáp ứng nhu cầu thiết kế hệ thống cụ thể của họ. Trong những trường hợp như vậy, bạn không nên sử dụng bản cập nhật trình điều khiển chung của Intel.

SetupRST.exe là trình cài đặt mới sẽ cài đặt trình điều khiển Intel RST và bắt đầu quá trình cài đặt ứng dụng Quản lý Bộ lưu trữ và Bộ nhớ Intel® Optane™ từ Microsoft Store*

Mục đích

Trình điều khiển Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) 18.6.1.1016 hỗ trợ cấu hình và bật nhiều tính năng bao gồm:

 • Tăng tốc hệ thống với bộ Intel® Optane™ hành
 • Cấu hình và bảo trì RAID 0/1/5/10
 • Intel® VMD hỗ trợ trên nền tảng thế hệ thứ 11 (Xem thêm chi tiết tại đây)

Để quản lý các chức năng này, hãy tải xuống ứng Intel® Optane™ Quản lý Bộ lưu trữ và Bộ nhớ được tìm thấy trên Microsoft Store.

Ghi chú

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.