Intel® Rapid Storage Technology mềm Cài đặt Trình điều khiển Intel® Optane™ mềm với bộ nhớ Intel® Optane™ mềm (Nền tảng thế hệ thứ 10 và thứ 11)

19512
5/7/2021

Giới thiệu

Trình điều khiển mềm Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) Floppy Driver (18.1.6.1039) hỗ trợ cấu hình và cho phép tăng tốc hệ thống với bộ nhớ Intel® Optane™ và bảo trì RAID 0/1/5/10.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 14.1 MB
 • SHA1: 139A27BADDD20A24C5CFFCF1C94E55C8EFC8D3F3
 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 2.9 MB
 • SHA1: 7642224D34171017FD3E506563515197695617B7
 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 3.6 MB
 • SHA1: B786B778E68F6CE5E06E26B59E73C3A17370F159
 • Kích thước: 17.3 KB
 • SHA1: 7E86154627816A5E5C25201604571817EE3B2136

Mô tả chi tiết

Lưu ý: Intel khuyến nghị người dùng cuối nên sử dụng các bản cập nhật trình điều khiển do nhà sản xuất hệ thống/nhà cung cấp của họ cung cấp hoặc thông qua Cập nhật Windows* để loại bỏ tác động tiềm ẩn do tải trình điều khiển không tùy chỉnh. Các nhà sản xuất hệ thống thường tùy chỉnh trình điều khiển chung Intel để đáp ứng nhu cầu thiết kế hệ thống cụ thể của họ. Trong những trường hợp này, không nên sử dụng cập nhật trình điều khiển chung của Intel.

SetupRST.exe là trình cài đặt mới sẽ cài đặt trình điều khiển Intel RST và bắt đầu quá trình cài đặt ứng dụng Quản lý Bộ lưu trữ và Bộ nhớ Intel® Optane™ từ Microsoft Store*

Mục đích

Trình điều Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) 18.1.6.1039 hỗ trợ cấu hình và bật nhiều tính năng bao gồm:

 • Tăng tốc hệ thống với bộ Intel® Optane™ nhớ
 • Cấu hình và bảo trì RAID 0/1/5/10
 • Intel® VMD hỗ trợ trên các nền tảng thếhệ thứ 11 (Xem thêm chi tiết tại đây)

Để quản lý các chức năng này, hãy tải xuống Intel® Optane™ dụng Quản lý Bộ lưu trữ và Bộ nhớ được tìm thấy trên Microsoft Store.

Ghi chú

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.