Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet Adapters 700 Series (chỉ 7.1 đến 7.0)

19505
3/29/2020

Giới thiệu

Cung cấp gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet Adapters 700 Series. (Chỉ 7.1 đến 7.0)

Các bản tải xuống sẵn có

 • OS Independent
 • Kích thước: 180.2 MB
 • SHA1: EA74808F1385BDB01C6FDD3A8FF99F204286BD41

Mô tả chi tiết

Thông Báo Thay Đổi, ngày 1 tháng Tư, 2020:

NVM Downgrade Package 7.1 xuống 7.0 đã được cập nhật. Nếu trước đây bạn đã thực hiện gói hạ cấp 7.1 xuống 7.0 này và bạn đang chạy lại gói hạ cấp này do Thông báo Thay đổi này: Trong khi thực hiện hạ cấp, phiên bản chương trình cơ sở được hiển thị (hiển thị trong màn hình hiển thị quy trình hạ cấp NVM) sẽ không thay đổi. Việc hạ cấp đang hoạt động nhưng thay đổi sẽ không hiển thị từ số phiên bản được hiển thị.

Những gì đã được cập nhật

Một tệp hình ảnh NVM duy nhất trong 7.1 đã được cập nhật để giải quyết sự cố hiển thị phiên bản. Thay đổi nhỏ xảy ra trong tệp cấu hình gói hạ cấp để hỗ trợ bản cập nhật này.

Sản phẩm bị ảnh hưởng

Chỉ một sản phẩm bị ảnh hưởng: Intel® Ethernet Network Adapter XXV710-DA2, Mã sản phẩm 870823.001, Mã sản phẩm J65979-003 (hoặc mới hơn -xxx)

Thông tin khác

Nếu bạn sử dụng sản phẩm bị ảnh hưởng được liệt kê ở trên, bạn nên cập nhật lên tệp gói NVM mới. Tuy nhiên, nếu bạn không sử dụng sản phẩm bị ảnh hưởng, thì không cần phải cập nhật. Tất cả các tệp khác vẫn giữ nguyên; Không có tác động đến các sản phẩm khác.

Mục đích

Các tệp này chỉ dành cho Hạ cấp từ NVM 7.1 xuống NVM 7.0.

Tải xuống gói hạ cấp NVM cho Bộ điều hợp Intel® Ethernet

Đọc trước khi sử dụng các tệp hạ cấp

Trong khi nâng cấp và hạ cấp NVM sử dụng cùng một bộ công cụ, thứ tự hoạt động được đảo ngược. Công cụ hạ cấp thực hiện đầu tiên, tiếp theo là cài đặt các trình điều khiển phù hợp.

Gói tải xuống này chỉ hỗ trợ đường dẫn hạ cấp sau:

Phiên bản NVM hiện tại: 7.1

Phiên bản hạ cấp được hỗ trợ: 7.0

Phiên bản hạ cấp SW/Driver: 24.0, 24.1, 24.2

Các tệp đi kèm

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_to_v7_00.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_Windows.exe

Hướng dẫn sử dụng

Hạ cấp NVM bằng Công cụ Cập nhật NVM Intel® Ethernet dành cho Microsoft Windows*: Hướng dẫn Sử dụng Nhanh

Chủ đề liên quan

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.