Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 (chỉ 7.1 đến 7.0)

19505
3/29/2020

Giới thiệu

Cung cấp gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700. (Chỉ cho 7.1 đến 7.0)

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 180.2 MB
 • SHA1: EA74808F1385BDB01C6FDD3A8FF99F204286BD41

Mô tả chi tiết

Thông báo thay đổi, ngày 1 tháng 4 năm 2020:

Gói hạ cấp NVM 7.1 đến 7.0 đã được cập nhật. Nếu trước đây bạn đã thực hiện gói hạ cấp 7.1 đến 7.0 này và bạn đang chạy lại gói hạ cấp này do Thông báo Thay đổi này: Trong khi thực hiện hạ cấp, phiên bản chương trình cơ sở hiển thị (hiển thị trong màn hình hiển thị quy trình hạ cấp NVM) sẽ không thay đổi. Hạ cấp đang hoạt động nhưng thay đổi sẽ không hiển thị từ số phiên bản hiển thị.

Những gì đã được cập nhật

Một tệp hình ảnh NVM duy nhất trong 7.1 đã được cập nhật để giải quyết vấn đề hiển thị phiên bản. Đã xảy ra một thay đổi nhỏ trong tệp cấu hình gói hạ cấp để hỗ trợ cập nhật này.

Sản phẩm bị ảnh hưởng

Chỉ có một sản phẩm bị ảnh hưởng: bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet XXV710-DA2, Mã sản phẩm 870823.001, Số Bộ phận J65979-003 (hoặc sau này -xxx)

Thông tin khác

Nếu bạn sử dụng sản phẩm bị ảnh hưởng được liệt kê ở trên, bạn nên cập nhật lên tệp gói NVM mới. Tuy nhiên, nếu bạn không sử dụng sản phẩm bị ảnh hưởng, thì bạn không cần phải cập nhật. Tất cả các tệp khác vẫn nguyên nguyên; không có tác động đến các sản phẩm khác.

Mục đích

Các tệp này chỉ dành cho Hạ cấp từ NVM 7.1 lên NVM 7.0.

Tải xuống gói hạ cấp NVM cho Bộ điều hợp Intel® Ethernet hành

Đọc trước khi sử dụng các tệp hạ cấp

Trong khi nâng cấp và hạ cấp NVM sử dụng cùng một bộ công cụ, thứ tự hoạt động bị đảo ngược. Công cụ hạ cấp thực hiện trước tiên, sau đó cài đặt trình điều khiển phù hợp.

Gói tải xuống này chỉ hỗ trợ đường dẫn hạ cấp sau:

Phiên bản NVM hiện tại: 7.1

Phiên bản Hạ cấp được hỗ trợ: 7.0

Phiên bản hạ cấp SW/Driver: 24.0, 24.1, 24.2

Bao gồm các tập tin

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_to_v7_00.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_Windows.exe

Hướng dẫn sử dụng

Hạ cấp NVM Bằng cách sử dụng Intel® Ethernet NVM Update Tool cho Microsoft Windows*: Hướng dẫn sử dụng nhanh

Chủ đề liên quan

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.