Lưu và Khôi phục Tiện ích Cấu hình Hệ thống (SYSCFG) Hệ thống Máy chủ Intel® dòng sản phẩm S9200WK

19502
12/10/2019

Giới thiệu

Cung cấp tiện ích SYSCFG cho Hệ thống Máy chủ Intel® dòng sản phẩm S9200WK.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Red Hat Enterprise Linux 8*
  • Kích thước: 51.9 MB
  • SHA1: 2A37EAF695FF83DA62C84337A90D9CEE8D398FB5

Mô tả chi tiết

Overview

Tiện ích Lưu và Khôi phục Cấu hình Hệ thống (SYSCFG) được sử dụng để lưu và khôi phục cài đặt chương trình cơ sở và BIOS vào tệp nhị phân/INI, cũng như để định cấu hình cài đặt chương trình cơ sở và BIOS thông qua giao diện dòng lệnh.

Tài liệu có sẵn

Tham khảo Hướng dẫn sử dụng về cách sử dụng công cụ.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, thông tin mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Hệ thống máy ® Intel® được hỗ trợ:

  • Dòng sản phẩm S9200WK

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.