Intel® Rapid Storage Technology (RAID) với công nghệ Intel® Optane™ mềm dành cho các Bộ phận Intel® NUC

19501
12/5/2019

Giới thiệu

Cài đặt Intel® Rapid Storage Technology mềm dành cho các Bộ ® Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 22.2 MB
 • SHA1: E69573455CDBD647AB371710084AE97B69DBA509
 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 73.1 MB
 • SHA1: 62DDF64460023468D9FAD63491EA205E411F7D99
 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 4 MB
 • SHA1: 6386ACC154341FE0C172FB3A195A2B6192233214

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói này cài đặt ứng Intel Rapid Storage Technology hành dành cho các Bộ phận Intel® NUC sử dụng Windows® 10. Trình điều Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) hỗ trợ cấu hình và bật nhiều tính năng, bao gồm:

 • Cấu hình và bảo trì khối lượng RAID
 • Intel® RST
 • Intel® Optane™ nhớ

Những tập tin nào để chọn?

 • SetupOptaneMemory.exe - Hỗ trợ sử dụng bộ Intel® Optane™ nhớ.
 • SetupRST.exe - Hỗ trợ các tính năng nâng cao như quản lý khối lượng RAID và Intel® System Recovery Technology (Intel® SRT) và cũng hỗ trợ Intel® Optane™ nhớ.
 • RST_F6Floppy (tùy chọn) - Có thể cần thiết trong quá trình cài đặt hệ điều hành (HĐH) để phát hiện ổ đĩa PCIe* NVMe*.

Xem Readme để biết có những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.