Intel® Rapid Storage Technology (RAID) với Intel® Optane™ nghệ mới dành cho Intel® NUC

19493
11/13/2019

Giới thiệu

Cài đặt Intel® Rapid Storage Technology/hoặc phần mềm bộ Intel® Optane™ mềm cho Intel® NUC

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*, Windows Server 2019 family*
 • Kích thước: 72 MB
 • SHA1: 0E7741110A0101021AFAD77229530D6B0046EB98
 • Windows 10, 64-bit*, Windows Server 2019 family*
 • Kích thước: 68.4 MB
 • SHA1: 4B5027DD26E395EA10920E9E57473B8BE81581DD
 • OS Independent
 • Kích thước: 4 MB
 • SHA1: 666561DFE230F55C9D16265A1AC304EF6EDEC9DB

Mô tả chi tiết

Mục đích

Trình điều Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) hỗ trợ cấu hình và kích hoạt nhiều tính năng, bao gồm:

 • Cấu hình và bảo trì ổ đĩa RAID
 • Intel® RST
 • Intel® Optane™ nhớ

Nên chọn những tệp nào?

 • SetupOptaneMemory.exe
  • Hỗ trợ sử dụng Bộ Intel® Optane™ mềm.
 • SetupRST.exe
  • Hỗ trợ các tính năng tiên tiến như quản lý ổ đĩa RAID và bộ nhớ Intel® System Recovery Technology (Intel® SRT), đồng thời hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™ mềm.
 • RST_F6Floppy (tùy chọn)
  • Có thể cần thiết trong quá trình cài đặt hệ điều hành (OS) để phát hiện ổ PCIe* NVMe*.

Ghi chú

 • Để sử dụng SetupRST.zip, Chế độ SATA của Chipset phải được thay đổi thành RAID trong BIOS hệ điều hành cần phải được cài đặt trước khi ứng dụng có thể được cài đặt.
 • Để sử RST_F6Flopp.zip, Chế độ SATA của Chipset phải được thay đổi thành RAID trong BIOS. Trình điều khiển này có thể cần thiết để phát hiện ổ đĩa trong quá trình cài đặt hệ điều hành.
 • Trình điều khiển này hỗ trợ các thiết bị NVMe.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.