Gói chương trình cơ sở Intel® RAID Module cho RMSP3AD160F

19479
2/23/2023

Giới thiệu

Cung cấp gói chương trình cơ sở cho trimode (NVMe+SAS+SATA) đầy đủ tính năng Intel® RAID Module RMSP3AD160F hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 24.7 MB
  • SHA1: 91B1A9C7401CB8639BE0C8811F32B0206D68D119

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt chương trình cơ sở Intel® RAID Module Trimode RMSP3AD160F.

Thông tin gói

  • Gói chương trình cơ sở: 51.23.0-4637 (MR 7.23)
  • Chương trình cơ sở 5.230.00-3723 (MR)

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Lưu ý: Nếu hệ thống của bạn sử dụng bộ mở rộng SAS/SATA RES3FV288, RES3TV360 hoặc JBOD2312S3SP.

Cập nhật các thông tin sau trước khi tiếp tục:

  • Bản sửa đổi của Bộ mở rộng FW sang B057 (hoặc mới hơn)
  • Phiên bản CPLD sang EE Bộ mở rộng RES3FV288 (hoặc mới hơn)
  • Phiên bản CPLD sang AA Bộ mở rộng RES3TV360 (hoặc mới hơn)

Bạn có thể tìm FW và CPLD của Bộ mở rộng tại đây:

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.