Gói chương trình cơ sở Intel® RAID Module RMSP3AD160F

19479
1/13/2021

Giới thiệu

Cung cấp gói chương trình cơ sở cho các tính năng đầy đủ của Trimode (NVMe+SAS+SATA) Intel® RAID Module RMSP3AD160F hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 23.7 MB
  • SHA1: 3B23CE19B0736DA561D6AA45F52D9C68EF8C31D9

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt chương trình cơ sở cho trimode Intel® RAID Module RMSP3AD160F.

Thông tin gói hàng

  • Gói chương trình cơ sở: 51.14.0-3514 (MR 7.14 Point)
    Chương trình cơ sở 5.140.00-3247

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết các vấn đề mới hoặc cố định, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Lưu ý: Nếu hệ thống của bạn sử dụng bộ mở rộng SAS/SATA RES3FV288, RES3TV360 hoặc JBOD2312S3SP.

Cập nhật các thông tin sau trước khi tiếp tục:

  • Bản mở rộng FW thành phiên bản B057 (hoặc mới hơn)
  • BỘ mở rộng CPLD sang EE RES3FV288 (hoặc mới hơn)
  • CPLD bộ mở rộng RES3TV360 sang bản sửa đổi AA (hoặc mới hơn)

Bạn có thể tìm kiếm FW và CPLD của Bộ mở rộng tại đây:

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.