Intel® Chipset Device Software cho NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN

19478
7/18/2019

Giới thiệu

Intel® Chipset Device Software hành Bộ công cụ Intel® NUC NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*, Windows 11 Family*
  • Kích thước: 3 MB
  • SHA1: DE40F8B964CC334D5C7FE6F520FC43727370520E

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt Intel® Chipset Device Software cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC10i7FN, NUC10i5FN và NUC10i3FN.

Điều quan trọng là phải cài đặt phần mềm này trước sau khi cài đặt hệ điều hành Windows*, trước khi cài đặt bất kỳ trình điều khiển thiết bị nào khác. Hành động này đảm bảo Windows nhận ra tất cả các thành phần chipset. Nếu hệ điều hành không thể xác định tất cả các thành phần chipset, bạn có thể gặp phải các vấn đề sau:

  • Dấu hỏi màu vàng trong Trình quản lý thiết bị
  • Các thiết bị không xác định trong Trình quản lý thiết bị

Lưu ý

Sau khi Intel Chipset Device Software đặt được cài đặt trên Intel NUC, bạn sẽ không cần phải cập nhật lên phiên bản mới hơn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.