công cụ ngân sách năng lượng Hệ thống Máy chủ Intel® S9200WK

19477
11/13/2019

Giới thiệu

Cung cấp Công cụ cấu hình nhiệt và ngân sách điện năng cho Hệ thống Máy chủ Intel® S9200WK (v1.0)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 426.8 KB
  • SHA1: FE8B400432089ECEEE98E40AD642C96DDBB73CE0

Mô tả chi tiết

Cho phép các macro trong Microsoft* Excel hoặc một chương trình bảng tính tương đương sử dụng tiện ích này

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.