Công cụ cập nhật firmware HDMI cho NUC6CAYH, NUC6CAYS

19475
11/15/2019

Giới thiệu

Cập nhật phiên bản vi chương trình HDMI lên 1.77 cho Intel® NUC6CAY và NUC6CAYS.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 3.4 MB
  • SHA1: 3DD7BD5FD44D25FE29B39371AD2A28452807A3BF

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cập nhật phiên bản vi chương trình HDMI lên 1.77 cho Intel® NUC6CAY và NUC6CAYS.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.