Trình điều khiển RAID phần mềm Intel® Rapid Storage Technology doanh nghiệp (Intel® RSTe) cho Intel® Server Board M10JNP2SB

19472
1/18/2022

Giới thiệu

Cung cấp trình điều Intel® RSTe mềm và trình điều khiển Intel® Server Board M10JNP2SB.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10 Family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 54.5 MB
  • SHA1: E549DC41BEF7A9C75FAFDDB2407417F2FCE3A7FF

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình Intel® Virtual RAID on CPU điều khiển Windows* Intel® VROC (Intel® VROC SATA) cho Intel® Server Board M10JNP2SB.

Intel® VROC SATA, trước đây được gọi là Intel® Rapid Storage Technology enterprise (Int môi® RSTe) cung cấp giải pháp RAID doanh nghiệp cho các thiết bị SATA được kết nối với SATA/sSATA trên Trung tâm điều khiển nền tảng Intel® (PCH) được định cấu hình cho chế độ RAID.

Thông tin gói
Phiên bản trình điều khiển = 7.6.0.1023
Lưu ý: Hệ điều hành (HĐH) phải được hỗ trợ bởi cả gói trình điều khiển và bo mạch máy chủ hoặc hệ thống Intel:
Hệ điều hành Windows được hỗ trợ Intel® Server Board M10JNP2SB

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Chủ đề liên quan
Intel® VROC so với phiên bản trước Intel® RSTe: Giải thích việc thay đổi tên

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.