Trình điều khiển cho Hệ thống Máy chủ ® Chipset Intel® dòng C240 dựa trên Intel® Server Board M10JNP2SB

19468
1/18/2022

Giới thiệu

Cung cấp Trình điều khiển chipset Intel® chuỗi C240 cho Intel® Server Board M10JNP2SB.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 3.3 MB
  • SHA1: 7E26E7D403FA767D7857D3BB30EB0343527552C6

Mô tả chi tiết

Trình điều khiển Chipset Intel® Chuỗi C240 cho Windows® 10 32 và 64-bit, cho Windows Server 2016* 64-bit, Windows Server 2019* 64-bit và Windows Server 2022* 64-bit

Tiện ích Cài đặt Phần mềm cài đặt các tệp cơ bản vào hệ điều hành mục tiêu. Các tệp này tương tác với hệ điều hành để cấu hình các thành phần để đảm bảo hoạt động bình thường.

Vui lòng tham khảo tập tin readme để biết thông tin chi tiết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.