Trình điều khiển cho Hệ thống Máy chủ ® Chipset Intel® Chuỗi C240 dựa trên Intel® Server Board M10JNP2SB

19468
11/1/2019

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển chipset Intel® chuỗi C240 cho Intel® Server Board M10JNP2SB.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 5.4 MB
  • SHA1: E5A5CEEFFB5028ADBB9826BFFA13567E6DE21469

Mô tả chi tiết

Trình điều khiển Chipset Intel® Chuỗi C240 cho Windows® 10 32 và 64-bit, cho Windows Server 2016* 64-bit và Windows Server 2019* 64-bit

Tiện ích Cài đặt Phần mềm cài đặt các tệp cơ bản vào hệ điều hành mục tiêu. Các tệp này tương tác với hệ điều hành để cấu hình các thành phần để đảm bảo hoạt động phù hợp.

Vui lòng tham khảo tập tin readme để biết thông tin chi tiết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.