Công cụ chuyển đổi chế độ firmware và chế độ LED cho Thiết bị chuyển mạch Intel® PCIe*

19460
6/17/2020

Giới thiệu

Cài đặt phần mềm phiên bản B074 và công cụ chuyển đổi chế độ LED cho bộ chuyển mạch Intel® PCIe AXXP3SWX08040 và AXXP3SWX08080.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Red Hat Enterprise Linux 7.4*, Windows Server 2012 R2 family*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, Red Hat Enterprise Linux 7.7*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*
 • Kích thước: 4.1 MB
 • SHA1: EF0695768B2AE493C45D2F979DFD0863D003AE10

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này bao gồm các thành phần sau cho bộ chuyển mạch Intel® PCIe AXXP3SWX08040 và AXXP3SWX08080.

 • Firmware
  • Windows* 2012R2, 2016, 2019
  • Linux*
   • RHEL* 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7
   • SLES* 12 SP3
   • Ubuntu* 16.04.3
 • Công cụ chuyển đổi chế độ LED
 • Trình điều khiển Windows

Cảnh báo:
Gói Linux cụ thể cho phiên bản Linux nêu trên. Không thử gói trên phiên bản Linux khác với phiên bản nêu trên.

Thư mục src có các tệp nguồn để bạn biên dịch và xây dựng gói cho các phiên bản Linux khác.

Cách cài đặt

Xem "Firmware Installation instructions.txt" có trong gói để biết hướng dẫn cài đặt chi tiết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.