Cập Hệ thống Máy chủ Intel® cập nhật vi chương trình và BIOS dòng sản phẩm S9200WK (FSUP_BIOS/ME/BMC/FRU)

19457
9/12/2019

Giới thiệu

Gói cập nhật vi chương trình và BIOS cho Hệ thống Máy chủ Intel® sản phẩm S9200WK. (0.22)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 19.4 MB
  • SHA1: 3B86F82580E2BA2C9EACD2053B33FC4D8957F774

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản ghi tải xuống này bao gồm gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS cho dòng sản phẩm Hệ thống Máy chủ Intel® S9200WK dành cho Tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) và Môi trường Thực thi Trước khi khởi động Windows*

Mục đích

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật chương trình cơ sở hệ thống cấp sản xuất sau:

  • Phiên bản tệp SDR: 0.22
  • Phiên bản tệp FRU bảng cơ sở: 0.05
  • Phiên bản tệp cấu hình chính: 0.22
  • Phiên bản bộ nạp FRUSDR: 14.1 Bản dựng 16

Để xem các bản cập nhật chương trình cơ sở và mẹo khắc phục sự cố

Ghi chú

Tham khảo ghi chú phát hành trước để biết thông tin chi tiết về hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết trước khi bắt đầu cập nhật chương trình cơ sở.

Bạn phải cài đặt gói cập nhật này Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) v14.1 bản dựng 14 trở lên.

Tham khảo Hướng dẫn cài đặt Hệ điều hành P1 sau để giải quyết vấn đề trình điều khiển P2A ASPEED:

  • RHEL73_InstallationGuide_Rev1,00
  • SLES12_InstallationGuide_Rev1,00
  • WinSrv16_InstallationGuide_Rev1,00

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.