Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA)

19449
6/25/2024

Giới thiệu

Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) 1.13.1.0

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2022 family*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 58.9 MB
  • SHA256: 8B7CAA28AC95567B42BFA093B4F171A93E3FD7461140B5D099A34FA7CDA5DB04

Mô tả chi tiết

Phần mềm Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) cung cấp khả năng quản lý từ xa và an toàn các thiết bị Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) ngoài tường lửa thông qua đám mây trên các mạng Wi-Fi đã biết. Intel® EMA dựa trên đám mây, cung cấp cả trong băng tần và ngoài băng tần bằng cách sử dụng tác nhân trong hệ điều hành cho bất kỳ nền tảng Microsoft Windows 10 và 11 nào. Được hỗ trợ trên tất cả các hệ thống có Intel® AMT 11.8.79 trở lên.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.