Tiện ích Bộ đồng hồ Bấm giờ Intel® NUC

19446
10/19/2022

Giới thiệu

Cung cấp Intel® NUC Watchdog Timer Utility and Driver.

Mô tả chi tiết

Bộ Intel® Watchdog Timer Utility đã được thay thế bởi Intel® NUC Pro Software Suite (NPSS).

Ứng dụng NPSS hỗ trợ các khả năng mới ngoài khả năng Watchdog Timer. Tham khảo danh sách sản phẩm và hướng dẫn sử dụng trong NPSS để biết thêm thông tin.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.