Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 Bộ điều hợp Cá nhân hóa Thiết bị Linh động: L2TPv3

19445
12/17/2021

Giới thiệu

Bộ điều hợp Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 Cá nhân hóa thiết bị linh động: Hồ sơ L2TPv3 cho phép phân loại gói IP L2TPv3 qua.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 149.7 KB
  • SHA1: FCAB322B07C8C3FAA243E8E0349B85E2188B9C16

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Gói này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật trình phân tích cú pháp trên các bộ điều hợp Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 trong hệ thống của bạn. Nó chứa tệp gói nhị phân .pkg và tệp checksum cho tệp .pkg. Cấu hình DDP chứa đồ thị phân tích cú pháp X710/XXV710/XL710 cho giao thức L2TPv3 qua giao thức IPv4 và IPv6.

Hồ sơ L2TPv3 cho phép phân loại gói IP L2TPv3. Trường ID phiên L2TPv3 được trích xuất dưới dạng khóa đường dẫn. Bộ đầu vào Hash chỉ sử dụng ID phiên. Bộ đầu vào Flow director không được cấu hình.

Giới hạn và điều kiện tiên quyết

Gói này chỉ nên được sử dụng trên các bộ điều hợp có thương hiệu Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 bắt đầu từ chương trình cơ sở 6.01. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp OEM của bạn để có gói phù hợp.

KHÔNG:

  • Tắt nguồn hệ thống của bạn trong khi tải gói xuống bộ điều hợp.
  • Xóa NIC trước khi quá trình tải xuống gói hoàn tất.
  • Làm gián đoạn việc tải gói xuống bộ điều hợp theo bất kỳ cách nào khác.

Làm như vậy có thể khiến thiết bị của bạn không sử dụng được và sẽ yêu cầu cài đặt lại thiết bị.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.