Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 Bộ điều hợp Tính cá nhân hóa thiết bị linh động: MPLSoGRE/MPLSoUDP

19444
7/16/2021

Giới thiệu

Cung cấp bộ điều hợp Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 Dynamic Device Personalization: MPLSoGRE/MPLSoUDP.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 136.9 KB
  • SHA1: 11657A63FB5B6621ECBC4750C4559234CEA497D9

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Gói này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật trình phân tích cú pháp trên các bộ điều hợp Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 trong hệ thống của bạn. Nó chứa tệp gói nhị phân .pkg và tệp checksum cho tệp .pkg. MPLS kết nối với bộ định tuyến hiện có, và hồ sơ MPLS có thể kiểm tra đầu cắm đường dẫn để lưu lượng truy cập có thể được chuyển vào nhiều hàng đợi, sau này có thể được xử lý bởi nhiều lõi.

Hồ sơ MPLS cho phép phân loại MPLSoGRE/MPLSoUDP cho các đường dẫn MPLS với tải trọng khung Ethernet.

Giới hạn và điều kiện tiên quyết

Gói này chỉ nên được sử dụng trên Intel® Ethernet Controller các bộ điều hợp mang nhãn hiệu X710/XXV710/XL710 bắt đầu với chương trình cơ sở 6.01. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp OEM của bạn để có gói phù hợp.

Không

  • Tắt nguồn hệ thống của bạn trong khi tải gói xuống bộ điều hợp.
  • Xóa NIC trước khi quá trình tải xuống gói hoàn tất.
  • Ngắt tải gói xuống bộ điều hợp theo bất kỳ cách nào khác.

Làm như vậy có thể khiến thiết bị của bạn không sử dụng được và sẽ yêu cầu cài đặt lại thiết bị.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.