Công cụ cấu hình cổng Ethernet - Windows*

19436
12/22/2021

Giới thiệu

Tải xuống cho Công cụ Cấu hình Cổng Ethernet - Windows*.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Microsoft Windows*
 • Kích thước: 1.5 MB
 • SHA1: 92CB973B830C014B6C944B32E36071EBF2C8D379

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Công cụ cấu hình cổng Ethernet (EPCT) là một tiện ích dòng lệnh cho phép người dùng thay đổi loại liên kết của một thiết bị. Các loại được hỗ trợ được định nghĩa trong NVM của bộ điều hợp. Tiện ích này chỉ hiển thị các thiết bị

có khả năng hỗ trợ cấu hình lại.

Lưu ý: Cần khởi động lại ngay lập tức để áp dụng các thay đổi cấu hình. Trên các hệ thống chạy Oracle* Rebootis* 11, bạn phải thực hiện khởi động lại hoàn toàn, không khởi động lại nhanh.

Các hệ điều hành được hỗ trợ

 • Microsoft Windows Server*
 • Nhân Linux*
 • Red Hat* Enterprise Linux*
 • Máy chủ Doanh nghiệp SUSE* Linux
 • UEFI
 • Oracle* Solaris*
 • VMWare* ESXi*
 • FreeBSD*

Ghi chú: Trên các hệ thống chạy Linux, FreeBSD, Solaris hoặc ESXi, trình điều khiển cơ bản phải có mặt để EPCT hoạt động chính xác.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.