Công ® VCUST Intel

19434
6/27/2019

Giới thiệu

Cung cấp công cụ Intel® VCUST cho các sản ® NUC của Intel.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 980.2 KB
  • SHA1: EC5B044E9DBA3B568E41EBF16B1ADCD5752048BB

Mô tả chi tiết

Mục đích

Intel ®VĂNT là công cụ dòng lệnh được thiết kế để hỗ trợ các nhà tích hợp (những người thường làm việc trong môi trường sản xuất hoặc doanh nghiệp) với quá trình tùy chỉnh BIOS/SMBIOS, khóa sản phẩm OEM Windows* (OEM Activation 3.0, OA3) củacác sản phẩm Intel® NUC.

Các hệ điều hành được hỗ trợ:

Windows® 10
WinPE*
Nó dành cho hệ thống Windows 64 bit

LƯUÝ : VCNTTT phải được chạy trong quyền quản trị viên.

Công cụ Intel® VCUST chỉ được hỗ trợ bởi các sản phẩm dựa trên Visual BIOS. Nếu INTEL® NUC của bạn không có trong danh sách sản phẩm bên dưới, hãy tải xuống và sử dụng Công cụ tích hợp Intel® AptioV.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.