Phần mềm DCPM cho Bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ DC dành cho Windows* Server 2019

19428
9/21/2020

Giới thiệu

Phần mềm DCPM cho Bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ DC cho Windows* Server 2019 (01.00.00.3506)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 14.9 MB
  • SHA1: 02A8FA5CA796C6064FAD68A445F38D54ED293E96

Mô tả chi tiết

Tải xuống phần mềm DCPM cho bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ DC cho Windows* Server 2019

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.