Trình điều khiển đầu đọc thẻ Realtek * cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC6CAYH & NUC6CAYS

19417
4/29/2019

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Realtek * Card Reader cho Windows® 10 cho Intel® NUC6CAYH & NUC6CAYS

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 12 MB
  • SHA256: 66F4B784E57D54261C276073D87160673F3921688BC7939569A6749FC8602D3A

Mô tả chi tiết

Sản phẩm đã ngừng sản xuất

Sản phẩm này đã bị ngừng sản xuất. Tham khảo Thông báo Ngừng sản xuất NUC để biết thêm thông tin.

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Realtek * Card Reader cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC6CAYH &; NUC6CAYS

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.