Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Intel® NUC

19408
4/2/2019

Giới thiệu

Cung cấp thông tin về Intel® Software Guard Extensions hành (Intel® SGX hành) cho Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 176.3 KB
  • SHA1: 534260A785533E539C2FA777D15F7E8E184A2BE1

Mô tả chi tiết

Mục đích

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) là một tập hợp các chỉ lệnh giúp tăng cường bảo mật mã ứng dụng và dữ liệu, giúp họ bảo vệ họ nhiều hơn khỏi việc tiết lộ hoặc sửa đổi. Các nhà phát triển có thể phân vùng thông tin nhạy cảm thành các vùng, là các khu vực thực thi trong bộ nhớ với nhiều bảo vệ bảo mật hơn.

Phiên bản Windows® 10 bạn đang chạy sẽ xác định cách thức Intel® SGX mềm được mua lại.

Đối với Windows 10 RS3 (Phiên bản 1709) và mới hơn:

Cập nhật Windows sẽ tự động cung cấp trình điều khiển.

Để xác định xem nó có được cài đặt trên hệ thống của bạn hay không, hãy truy cập liên kết https://www.microsoft.com/en-us/p/intel-r-software-guard-extensions-activation-app/9n4tv0sxlnmt

Xem Hướng dẫn Intel® SGX đặt chuyên biệt để biết thêm chi tiết về quá trình Cài đặt.

Đối với Windows 10 RS2 (Phiên bản 1703) và cũ hơn:

Truy cập liên kết này để tải xuống trình cài đặt: https://software.intel.com/en-us/sgx-sdk/download (Bắt buộc phải đăng ký).

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.