Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Intel® NUC

19408
4/2/2019

Giới thiệu

Cung cấp thông tin về Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 176.3 KB
  • SHA1: 534260A785533E539C2FA777D15F7E8E184A2BE1

Mô tả chi tiết

Mục đích

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) là một tập hợp các hướng dẫn giúp tăng tính bảo mật của mã ứng dụng và dữ liệu, giúp chúng được bảo vệ nhiều hơn khỏi việc tiết lộ hoặc sửa đổi. Các nhà phát triển có thể phân vùng thông tin nhạy cảm thành các vùng tách rời, là các vùng thực thi trong bộ nhớ với khả năng bảo vệ bảo mật cao hơn.

Phiên bản Windows® 10 bạn đang chạy sẽ xác định cách mua phần mềm Intel® SGX.

Đối với Windows 10 RS3 (Phiên bản 1709) trở lên:

Windows Update sẽ tự động cung cấp trình điều khiển.

Để xác định xem nó có được cài đặt trên hệ thống của bạn hay không, hãy truy cập liên kết này: https://www.microsoft.com/en-us/p/intel-r-software-guard-extensions-activation-app/9n4tv0sxlnmt

Xem Hướng dẫn Cài đặt Intel® SGX để biết thêm chi tiết về quy trình Cài đặt.

Đối với Windows 10 RS2 (Phiên bản 1703) trở về trước:

Theo liên kết này để tải xuống trình cài đặt: https://software.intel.com/en-us/sgx-sdk/download (Bắt buộc đăng ký).

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.