® Công cụ phát hiện phiên bản công cụ quản lý và bảo mật hội tụ Intel (Intel® CSMEVDT)

19392
4/8/2024

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa một công cụ để xác định xem hệ thống có bị ảnh hưởng bởi các tư vấn bảo mật gần đây của Intel hay không.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 426.1 KB
  • SHA256: DA932BC644CA981EA62376786E752FDCFECBB48BA9590292EC5733094708D8FF
  • Microsoft Windows*
  • Kích thước: 2.3 MB
  • SHA256: AD0E9F1901CFF0A5F884654D117D365B9507F1242CAB8643540047C9C41FC40C

Mô tả chi tiết

Mục đích

® Công cụ phát hiện phiên bản công cụ quản lý và bảo mật hội tụ Intel (Intel CSMEVDT) hỗ trợ phát hiện các lỗ hổng bảo mật được mô tả trong các tư vấn bảo mật gần đây của Intel®. Đọc bên dưới để biết thêm thông tin. Tham khảo Hướng dẫn sử dụng có trong mỗi bản tải xuống để biết hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng các công cụ.

CSME_Version_Detection_Tool_Windows.zip: Đối với người dùng Windows*

Bản tải xuống này chứa hai phiên bản của công cụ:

  • Phiên bản đầu tiên là một công cụ GUI tương tác khám phá các chi tiết phần cứng và phần mềm của thiết bị và cung cấp đánh giá rủi ro. Phiên bản này được khuyến nghị để đánh giá cục bộ của hệ thống.
  • Phiên bản thứ hai của công cụ là một tệp thực thi bảng điều khiển lưu thông tin khám phá vào sổ đăng ký Windows và / hoặc vào tệp XML. Phiên bản này thuận tiện hơn cho các quản trị viên CNTT muốn thực hiện khám phá hàng loạt trên nhiều máy để tìm các hệ thống để nhắm mục tiêu cập nhật chương trình cơ sở.

CSME_Version_Detection_Tool_Linux.tar.gz: Đối với người dùng Linux*

Phiên bản của công cụ là một tệp thực thi dòng lệnh sẽ hiển thị đánh giá rủi ro cho hệ thống đang được kiểm tra.

Chủ đề liên quan

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.