Công cụ cập nhật chương trình cơ sở eMMC cho Intel® NUC6CAYS

19384
1/18/2019

Giới thiệu

Cập nhật chương trình cơ sở cho bộ lưu trữ eMMC được hàn xuống trên Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 822.7 KB
  • SHA256: 541503A975D384B8ADEBC186F9595E7BCA7E227E14B34E935FDEB166412768A2

Mô tả chi tiết

Sản phẩm đã ngừng sản xuất

Sản phẩm này đã bị ngừng sản xuất. Tham khảo Thông báo Ngừng sản xuất NUC để biết thêm thông tin.

Mục đích

Công cụ này cập nhật vi chương trình cho bộ lưu trữ eMMC được hàn xuống trên các sản phẩm sau:

  • Bộ công cụ Intel® NUC NUC6CAYS

Có gì mới trong phiên bản này

  • Khắc phục sự cố không khởi động được Windows*.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.