Công cụ cập nhật chương trình cơ sở eMMC

19384
1/18/2019

Giới thiệu

Cập nhật chương trình cơ sở cho bộ lưu trữ eMMC được hàn trên Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 822.7 KB
  • SHA1: 26AA0119E96C4593691FA538AE12E941B981962B

Mô tả chi tiết

Mục đích

Công cụ này cập nhật chương trình cơ sở cho bộ lưu trữ eMMC được hàn 2 trên các sản phẩm sau:

  • Bộ công cụ Intel® NUC NUC6CAYS
  • Intel® NUC 7 Essential - NUC7CJYSAL

Có gì mới trong phiên bản này

  • Khắc phục sự cố khi Windows* không khởi động được.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.