Trình cắm Intel ESXCLI để quản lý bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet

19380
8/7/2023

Giới thiệu

Cung cấp trình cắm Intel® esxcli* để quản lý bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet cho ESXi* 8.0

Các bản tải xuống sẵn có

  • VMware*
  • Kích thước: 44.8 KB
  • SHA1: 53730C5D3569F94D7E970BD05CEAB72082E8E1CC

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Trình cắm Intel esxcli để quản lý Bộ điều hợp mạng Intel Ethernet được hỗ trợ bởi trình điều khiển Intel® Ethernet trên ESXi 6.5, ESXi 6.7, ESXi 7.0 và ESXi 8.0

Đối với VMware ESXi 8.0 tải xuống công cụ intnetcli phiên bản 1.11.1.0

Đối với VMware ESXi 7.0, 8.0, tải xuống công cụ intnetcli phiên bản 1.10.9.0.

Đối với VMware ESXi 6.5, 6.7.0 &; 7.0, tải xuống công cụ intnetcli phiên bản 1.9.2.0.

Đối với VMware ESXi 6.5, 6.7 tải xuống công cụ intnetcli phiên bản 1.5.2.2.

Đối với VMware ESXi 6.5, 6.7 tải xuống công cụ intnetcli phiên bản 1.4.1.

Thiết bị được hỗ trợ

Bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet 700 Series

Bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet 800 Series

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.