Trình® cắm Intel ESXCLI để quản lý các Intel® Ethernet điều hợp mạng đa năng

19380
8/2/2022

Giới thiệu

Cung cấp® trình cắm Intel esxcli để quản lý Intel® Ethernet điều hợp mạng cho ESXi 6.7 và 7.0

Các bản tải xuống sẵn có

  • VMware*
  • Kích thước: 105.8 KB
  • SHA1: 992CD2620D9A80B8FBB66CC853CFB47EBC2BE6A9
  • VMware*
  • Kích thước: 53.9 KB
  • SHA1: FAF07C41C62A817FF71D2CF6BCA38AD444B19605

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Trình cắm esxcli của Intel để quản lý Bộ điều hợp Mạng Intel® Ethernet được hỗ trợ bởi trình điều khiển Intel Ethernet trên ESXi 6.5, ESXi 6.7 và ESXi 7.0

Đối với VMware ESXi* 6.7.0 & 7.0, tải xuống công cụ intnetcli phiên bản 1.9.2.0.

Đối với VMware ESXi 6.5, tải xuống công cụ intnetcli phiên bản 1.5.2.2.

Đối với VMware ESXi 6.0, tải xuống công cụ intnetcli phiên bản 1.4.1.

Các thiết bị được hỗ trợ

bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet chuỗi 700

Intel® Ethernet viên mạng chuỗi 800

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.