Trình cắm Intel® ESXCLI để quản lý bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet

19380
5/7/2024

Giới thiệu

Cung cấp trình cắm Intel® esxcli để Quản lý Bộ điều hợp Mạng Intel® Ethernet cho ESXi 8.0 và ESXi 7.0

Các bản tải xuống sẵn có

  • VMware*
  • Kích thước: 47.4 KB
  • SHA256: 679D32A55C19FBA11BF4B164D8F8882E25C24CFD74A2A7BB92171510A158C676

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Trình cắm Intel esxcli để quản lý Bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet được trình điều khiển Intel Ethernet hỗ trợ trên ESXi 6.5, ESXi 6.7, ESXi 7.0 và ESXi 8.0

Phiên bản này:

Đối với VMware ESXi 8.0, tải xuống công cụ intnetcli phiên bản 1.13.2.0 (Intel-esx-intnetcli_8.0-1.13.2.0_23562565-package.zip)

Các phiên bản trước:

Đối với VMware ESXi 8.0, tải xuống công cụ intnetcli phiên bản 1.12.5.0 (Intel-esx-intnetcli_8.0-1.12.5.0_22876930-package.zip)

Đối với VMware ESXi 7.0, tải xuống công cụ intnetcli phiên bản 1.12.5.0 (Intel-intnetcli_intnetcli.1.12.5.0-700.15843807_22876347-package.zip)

Đối với VMware ESXi 8.0, tải xuống công cụ intnetcli phiên bản 1.11.1.0

Đối với VMware ESXi 7.0, 8.0, tải xuống công cụ intnetcli phiên bản 1.10.9.0

Đối với VMware ESXi 7.0, tải xuống công cụ intnetcli phiên bản 1.10.5.0

Đối với VMware ESXi 6.5, 6.7.0 &; 7.0, tải xuống công cụ intnetcli phiên bản 1.9.2.0

Đối với VMware ESXi 6.5, 6.7 tải xuống công cụ intnetcli phiên bản 1.5.2.2

Đối với VMware ESXi 6.5, 6.7 tải xuống công cụ intnetcli phiên bản 1.4.1

Thiết bị được hỗ trợ

Intel® Ethernet Bộ điều hợp mạng dòng 700

Intel® Ethernet Bộ quảng cáo mạng dòng 800

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.