Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp cho Intel® Ethernet điều hợp mới

19373
7/22/2021

Giới thiệu

Bản tải xuống này chứa phiên bản 26.4 của Hướng dẫn sử dụng Intel® Ethernet Adapter mềm.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 3.1 MB
  • SHA1: 5BE8F7D7E54DB7059464E52B3E523D0AA78607EE

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản tải xuống này bao gồm Intel® Ethernet Adapter hướng dẫn sử dụng.

Có gì mới không

Xem lại các ghi chú phát hành và tệp readme.txt.

Xem ghi chú phát hành để biết các hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.