Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ bất biến (NVM) cho Intel® Ethernet bộ điều hợp chuỗi 550—VMware ESX*

19362
3/31/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật tiện ích cập nhật Bộ nhớ bất biến (NVM) cho Intel® Ethernet Bộ điều hợp Chuỗi 550 cho VMware ESX*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • VMware*
  • Kích thước: 9.7 MB
  • SHA1: 2C7EA469E00FD48939D84AD253788B5CD8BA0496

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Gói này chứa tất cả các tập tin cần thiết để cập nhật bộ nhớ không biến đổi (NVM) trên Intel® Ethernet Adapter hệ thống của bạn. Nó chứa tiện ích NVM Update, tập tin cấu hình, nhị phân NVM cập nhật và các tập tin trình điều khiển bắt buộc.

Xem tập tin readme để biết thêm thông tin, chẳng hạn như giới hạn và điều kiện tiên quyết, yêu cầu UEFI và cách sử dụng tập lệnh.

Chủ đề liên quan

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.