Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không bay hơi (NVM) dành cho Intel® Ethernet Adapters 550 Series—FreeBSD*

19361
3/31/2021

Giới thiệu

Tiện ích cập nhật bộ nhớ không bay hơi (NVM) cho Intel® Ethernet Adapters 550 Series for FreeBSD*

Các bản tải xuống sẵn có

  • FreeBSD*
  • Kích thước: 9.6 MB
  • SHA256: 9B9A36D401EA5E4621AF24F63B08181F62F59EE4B5D851F3DEAC673C1D9584CF

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Gói này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật bộ nhớ không bay hơi (NVM) trên bộ điều hợp Intel® Ethernet trong hệ thống của bạn. Nó chứa tiện ích NVM Update, tệp cấu hình, tệp nhị phân NVM được cập nhật và các tệp trình điều khiển cần thiết.

Chủ đề liên quan

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.