Tiện ích cập nhật bộ nhớ không bay hơi (NVM) dành cho Intel® Ethernet Adapters 550 Series—Linux*

19360
12/22/2023

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này bao gồm tiện ích cập nhật bộ nhớ không bay hơi (NVM) cho Intel® Ethernet Adapters 550 Series cho Linux*

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 10 MB
  • SHA256: DCFD2388D18EC33A620E56BD812BA5146122D24B5A78C25D447DF5DC43E716CC

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Gói này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật bộ nhớ không bay hơi (NVM) trên bộ điều hợp Intel® Ethernet trong hệ thống của bạn. Nó chứa tiện ích NVM Update, tệp cấu hình, tệp nhị phân NVM được cập nhật và các tệp trình điều khiển cần thiết.

Xem tệp readme để biết thêm thông tin, chẳng hạn như giới hạn và điều kiện tiên quyết, yêu cầu UEFI và cách sử dụng tập lệnh.

Chủ đề liên quan

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.