Intel® Volume Management Device (Intel® VMD) ESXi Tools

19356
5/22/2019

Giới thiệu

Các tiện ích này dành cho trình điều khiển Intel® Volume Management Device (Intel® VMD) phiên bản 1.4 và mới hơn.

Các bản tải xuống sẵn có

  • VMware*
  • Kích thước: 33.7 KB
  • SHA1: 1B44D81ADDF6CA450CB65BEAFA397E052DAAF9EA

Mô tả chi tiết

Intel® Volume Management Device (Intel® VMD) hỗ trợ công cụ quản lý LED trình điều khiển NVMe* cho VMware ESXi*

Các sản phẩm được hỗ trợ:

  • Intel VMD NVMe Driver hỗ trợ cho VMware ESXi*
  • Intel® Xeon® bộ xử lý có khả năng mở rộng
  • Intel® SSD tâm dữ liệu PCIe* NVMe*

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.