Tiện ích cập nhật bộ nhớ không biến đổi (NVM) cho dòng bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet X722 dành cho Bo mạch Máy chủ Intel® S2600ST và dòng Intel Hệ thống Máy chủ Intel® M20MYP

19354
10/24/2018

Giới thiệu

Cung cấp tiện ích cập nhật NVM cho dòng bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet X722 dành cho dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600ST và Hệ thống Máy chủ Intel® dòng M20MYP.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 12.9 MB
  • SHA1: BFA76FA2E0781D68934EB87AD7B3628EDD7C727D

Mô tả chi tiết

Tải xuống Tiện ích cập nhật Bộ nhớ bất biến (NVM) cho dòng X722 bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet cho dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600ST và dòng M20MYP Hệ thống Máy chủ Intel® (3.51).

Tổng quan

Gói này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật bộ nhớ không biến đổi (NVM) trên Intel® Ethernet bộ điều hợp trong hệ thống của bạn. Nó chứa tiện ích cập nhật NVM, tệp cấu hình, tệp nhị phân NVM được cập nhật và các tệp trình điều khiển cần thiết.

Xem tệp readme thích hợp để biết thêm thông tin, chẳng hạn như các giới hạn và điều kiện tiên quyết, yêu cầu UEFI và cách sử dụng tập lệnh.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.