Intel® Rapid Storage Technology (RAID) cho Windows® Server 2016 cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

19326
11/13/2019

Giới thiệu

Cài đặt Intel® Rapid Storage Technology windows® Server 2016 cho Intel® NUC NUC8i7HxKx.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows Server 2016 family*
 • Kích thước: 68.4 MB
 • SHA1: 4B5027DD26E395EA10920E9E57473B8BE81581DD
 • OS Independent
 • Kích thước: 4 MB
 • SHA1: 666561DFE230F55C9D16265A1AC304EF6EDEC9DB

Mô tả chi tiết

Mục đích

Trình điều Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) hỗ trợ cấu hình và kích hoạt nhiều tính năng, bao gồm:

 • Cấu hình và bảo trì ổ đĩa RAID
 • Intel® RST

Nên chọn những tệp nào?

 • SetupRST.exe
  • Hỗ trợ các tính năng nâng cao như quản lý ổ đĩa RAID Intel® System Recovery Technology (Intel® SRT).
 • RST_F6Floppy.zip (tùy chọn)
  • Có thể cần thiết trong quá trình cài đặt hệ điều hành (OS) để phát hiện ổ PCIe* NVMe*.

Ghi chú

 • Để sử dụng Càiđặt RST_Win10_64_17.2.0.1009.zip, Chế độ SATA của Chipset phải được thay đổi thành RAID trong BIOS hệ điều hành cần phải được cài đặt trước khi ứng dụng có thể được cài đặt.
 • Để sử dụng RST_F6Floppy_64_17.2.0.1009.zip, Chế độ SATA của Chipset phải được thay đổi thành RAID trong BIOS. Trình điều khiển này có thể cần thiết để phát hiện ổ đĩa trong quá trình cài đặt hệ điều hành.
 • Trình điều khiển này hỗ trợ các thiết bị NVMe.
 • Xem Hệ điều hành được hỗ trợ cho các Sản ® Intel® NUC để biết thêm thông tin về những tính năng được hỗ trợ trên Windows* Server 2016.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.