Radeon™ Trình điều khiển Đồ họa RX Vega M cho Windows* Server 2016 cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

19322
8/10/2018

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt trình điều khiển Đồ họa Radeon™ RX Vega M cho Windows* Server 2016 cho Intel® NUC NUC8i7HxKx.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 365.7 MB
  • SHA1: 4CE1DBDC67BF9316B090D21ED74BEE2759FB366D

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Radeon™ Đồ họa RX Vega M. Đây là trình điều khiển đồ họa chính cần thiết để sử dụng Intel® NUC NUC8i7HxKx.

Ghi chú quan trọng

Xem Hệ điều hành được hỗ trợ dành cho ® sản phẩm Intel® NUC để biết thêm thông tin về những gì được hỗ trợ trên Windows Server 2016.

Cả Intel® ® HD Graphics Driver và trình điều khiển Đồ họa Radeon™ RX Vega M đều cần được cài đặt. Những điều sau đây có thể gặp phải nếu chúng không được cài đặt:

  • Đồ họa không ổn định
  • Không thể thiết lập nhiều màn hình
  • Sự cố ứng dụng sau khi mở

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.