Gói® Intel Visual Compute Accelerator 2 VCA1585LMV AVC Benchmark Script

19298
12/26/2018

Giới thiệu

Thử nghiệm này trích xuất số lượng chuyển mã AVC đồng thời tối đa trong khi duy trì tối thiểu 30 FPS bằng Intel® Media Server Studio và mẫu video có sẵn trên web. (2.0)

Các bản tải xuống sẵn có

  • CentOS 7.4*, CentOS 7.2*, CentOS 7.3*
  • Kích thước: 185.4 MB
  • SHA1: 0DFDDF2FA1FCC5F61E28448AABA983B36E8A847D

Mô tả chi tiết

Mục đích

AVC Benchmark là một tập lệnh tự động chạy đa mã mẫu song song trên mỗi nút để kiểm tra mật độ (số lượng luồng) có thể chạy ở tốc độ 30 khung hình / giây. Nó thu thập dữ liệu tạm thời được lưu dưới dạng avc_benchmark_sorted_temp.txt trong thư mục nhật ký, để người dùng phân tích nhiệt độ CPU.

Để có được hướng dẫn cài đặt và sử dụng chi tiết, hãy xem Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm VCA2 và tệp README bên trong gói.

Ghi

Benchmark Script chỉ được xác thực trên CentOS 7.2 trở lên. Để chạy điểm chuẩn này, bạn cần đảm bảo hệ điều hành trên mỗi nút đã cài đặt Intel® Media Server Studio (phiên bản PV3 hoặc PV4). Đảm bảo rằng vainfo có mặt tại vị trí /usr/bin trên mỗi nút.

Sử dụng giá trị tổng kiểm bên dưới để xác thực tính toàn vẹn của tệp sau khi tải xuống:

MD5: 61f63efe0dfbbe9e5d858316ac10d64a

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.