Gói chương trình cơ sở Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160

19290
7/15/2020

Giới thiệu

Cung cấp chương trình cơ sở cho mô-đun RAID tích hợp 12Gbs Intel® RMS3AC160 đầy đủ tính năng.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 4 MB
  • SHA1: 8D5903B1AEB27803F97D8DE46D1B46D01CB8B931

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt chương trình cơ sở cho mô-đun RAID tích hợp 12Gbs Intel® RMS3AC160 hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

Thông tin gói
Gói chương trình cơ sở:24.22.0-0065 (MR 6.14 Điểm phát hành 4)
Chương trình cơ sở 4.740.00-8449

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.