Intel® Visual Compute Accelerator Gói sản xuất KVMGT dễ bay hơi

19281
7/16/2018

Giới thiệu

Gói này chứa mẫu KVMGT Volatile Production Boot Image để xây dựng phần mềm Intel® Visual Compute Accelerator 2.2.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Ubuntu 16.04*
  • Kích thước: 371.4 MB
  • SHA1: F84BF2CCE9E94A0A9A8B3F3CF3B7D58BFC868A61

Mô tả chi tiết

Gói này được vá chống lại lỗ hổng Side Channel.

Lưu ý: gói này là phiên bản phần mềm 2.2 nhưng cũng được hỗ trợ trên bản phát hành phần mềm 2.3. Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Tổng quan

Bản tải xuống này chứa hình ảnh khởi động hệ điều hành Intel Visual Compute Accelerator (Intel VCA) Ubuntu* với KVM Hypervisor và hỗ trợ ảo hóa Intel® GVT-G. Hình ảnh khởi động Intel VCA cho phép bạn khởi động nút Intel VCA, do đó, một hệ điều hành hoạt động đầy đủ chạy trên nó, bao gồm cả giao tiếp mạng.

Hình ảnh này sử dụng hạt nhân sản xuất; nghĩa là, nó không chứa phần mềm Intel® Media Server Studio. Hệ điều hành khách có thể được khởi động sau khi khởi động hình ảnh này, giả sử chúng hỗ trợ chipset, trình điều khiển đồ họa và các ứng dụng kinh doanh được lựa chọn (ví dụ: Intel® Media Server Studio). Tối đa 7 hệ điều hành khách có thể truy cập trình điều khiển đồ họa tăng tốc.

Sử dụng giá trị tổng kiểm dưới đây để xác thực tính toàn vẹn của tệp:

MD5: 669352679b1898d17ea43c8eca7930cb

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.