Gói sản xuất dễ bay hơi Intel® Visual Compute Accelerator KVM

19280
4/30/2018

Giới thiệu

Gói này chứa mẫu KVM Volatile Production Boot Image để xây dựng phần mềm Intel® Visual Compute Accelerator 2.1.

Các bản tải xuống sẵn có

  • CentOS 7.4*
  • Kích thước: 401 MB
  • SHA1: 4A8144C37EFE3E7098E7063D2D6390EA36470635

Mô tả chi tiết

Gói này được vá chống lại lỗ hổng Side Channel.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Tổng quan

Bản tải xuống này chứa hình ảnh khởi động hệ điều hành Visual Compute Accelerator (Intel® VCA) CentOS* với trình ảo hóa KVM. Hình ảnh khởi động Intel VCA cho phép bạn khởi động nút Intel VCA để hệ điều hành hoạt động đầy đủ chạy trên đó, bao gồm cả giao tiếp mạng.

Hình ảnh này sử dụng hạt nhân sản xuất; nghĩa là, nó không chứa SDK Intel® Media Server Studio. Hệ điều hành khách có thể được khởi động sau khi khởi động hình ảnh này, giả sử chúng hỗ trợ chipset, trình điều khiển đồ họa và các ứng dụng kinh doanh được lựa chọn (ví dụ: Intel® Media Server Studio). Chỉ một hệ điều hành khách có thể truy cập trình điều khiển đồ họa tăng tốc.

Sử dụng giá trị tổng kiểm dưới đây để xác thực tính toàn vẹn của tệp:

MD5: cdc914a2d9db4bd3b01d3988794cd4d5

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.