Cập nhật gói cập nhật vi chương trình cho EFI Intel® Server Boards và Hệ thống máy chủ Intel® Dựa trên Chipset Intel® 60X

19271
11/7/2018

Giới thiệu

Bản tải xuống này CHỈ chứa gói cập nhật BIOS cho Intel® Server Boards và Hệ thống máy chủ Intel® dựa trên Chipset Intel® 60X. (R02.06.0007)

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 11.7 MB
  • SHA1: 4B9D96A453FEE15CADD05CEDA99F91C5FB05DBEA

Mô tả chi tiết

Tệp phục hồi không được bao gồm trong gói này. Nếu cần phục hồi, bạn nên sử dụng các tệp phục hồi từ gói R02.06.006 gốc.

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống sau:

BIOS hệ thống: 02.06.0007

Để cập nhật BMC, FRUSDR và ME, hãy sử dụng gói FW trước đó trên Trung tâm Tải xuống Intel.

Ghi chú bổ sung

Tham khảo tập tin readme để biết thông tin chi tiết trước khi bắt đầu cập nhật chương trình cơ sở.

Phần mềm này bao gồm phần mềm mã nguồn mở. Giấy phép nguồn mở được liên kết bao gồm trong mã nguồn. Mã nguồn mở cho Vi chương trình cơ sở BMC có sẵn để tải xuống.

Xem ghi chú phát hành để biết các hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.