Trình điều khiển Hồng ngoại Gia dụng ITE Tech* cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho các Sản phẩm Intel® NUC.

19257
2/18/2022

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt trình điều khiển hồng ngoại gia dụng (CIR) cho Windows® 10 & Windows 11* cho các Sản phẩm Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*, Windows 11 Family*
  • Kích thước: 6.4 MB
  • SHA1: F4157D473DAD979193D568624DA6496E7F9EE9B8

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản ghi tải xuống này cài đặt trình điều khiển hồng ngoại gia dụng (CIR) cho Windows® 10 & Windows 11* cho các Sản phẩm Intel® NUC.

Bạn không chắc trình điều khiển nào phù hợp với Intel® NUC của mình?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Lưu ý: Để kiểm tra xem Intel® NUC của bạn có hỗ trợ Windows 11*, vào phần Các sản phẩm Intel® NUC tương thích với Windows 11*

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.