Công cụ cập nhật firmware Thunderbolt™ 3 cho NUC7i7BN và NUC7i5BN

19252
1/22/2019

Giới thiệu

Cập nhật firmware bộ điều khiển Thunderbolt™ 3 cho Intel® NUC Kit NUC7i5BN và NUC7i7BN.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 1.9 MB
  • SHA1: B4B04489812B7946DEE21EB82D441A6C62AB596F

Mô tả chi tiết

Mục đích

Công cụ này cập nhật phần mềm điều khiển Thunderbolt™ 3 cho Intel® NUC Kit NUC7i5BN và NUC7i7BN

Có gì mới trong phiên bản này

  • Hỗ trợ HDR cho DisplayPort qua Thunderbolt.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.