LED Manager for Intel® NUC

19249
3/3/2020

Giới thiệu

Cung cấp Trình quản lý LED để điều khiển ĐÈN LED có thể lập trình trên Bộ công cụ Intel® NUC NUC8i7HNK và NUC8i7HVK.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 2.3 MB
  • SHA1: 619F692EF5444C090C29FB4D25B5F1A7DC873501

Mô tả chi tiết

Tổng quan

LED Manager for Intel® NUC là một ứng dụng phần mềm cho phép kiểm soát led có thể lập trình trên Bộ công cụ Intel® NUC NUC8i7HNK và NUC8i7HVK. Phần mềm Trình quản lý ĐÈN LED cho phép bạn:

  • Tắt đèn LED đầu nắp
  • Thay đổi màu LED
  • Thay đổi hành vi ĐÈN LED (pulsing, strobing)
  • Lưu hồ sơ

Xem Ghi chú phát hành để biết có gì mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết trong phiên bản này.

Xem Hướng dẫn sử dụng để biết thông tin về việc sử dụng phần mềm.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.